[Alaska 1925, Kenai River, Skilak Lake, bear hunt]